Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden enkele bijzonderheden. Hier volgt een checklist van de punten waarop gelet moet worden bij het aangaan of verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Duidelijke einde van de arbeidsovereenkomst
Neem in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een duidelijk einde op. Meest duidelijk is een einddatum: ‘De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege per [datum]’. Stelt u het einde op een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld het einde van een project of het herstel van een zieke werknemer, zorg dan dat het einde objectief bepaalbaar is (zie ook: duur arbeidsovereenkomst bepaalde tijd).

Aanzeggen
Tenzij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld of de tijdelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden,
moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het dienstverband wel of niet
wil voorzetten. Dit heet: aanzegging. Deze aanzegging mag ook bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Wij raden aan om dit standaard te doen.

Proeftijd
Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag alleen als het contract langer duurt dan zes maanden. Als de arbeidsovereenkomst korter duurt dan twee jaar, dan geldt een maximale proeftijd van één maand (in een toepasselijke cao kan deze termijn zijn verlengd tot maximaal twee maanden). Is de duur van het tijdelijke contract twee jaar of langer, dan geldt een maximale proeftijd van twee maanden.